DE000A0Z2ZZ5
Lauf­zeit Basis Typ Letzter Kurs Zeit Kurs Bid Vol. Bid Ask Ask Vol. Zeit Bid/Ask Settle
2023/10 17.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 17.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 18 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 18.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 18.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 18.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 18.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 19 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 19.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 19.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 19.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 19.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 20 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 20.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 21 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 21.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 22 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 22.5 CALL 0,32 30.08. 23:59 - - - - ..  0,22
2023/10 23 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 23.5 CALL 0,03 25.09. 23:59 - - - - ..  0,11
2023/10 24 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 24.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 25 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 25.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 26 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 26.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 27 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 27.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/10 28 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 17.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 17.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 17.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 18 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 18.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 18.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 18.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 18.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 19 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 19.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 19.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 19.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 19.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 20 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 20.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 21 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 21.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 22 CALL 0,78 13.09. 23:59 - - - - ..  -
2023/11 22.5 CALL 0,42 28.08. 23:59 - - - - ..  -
2023/11 23 CALL 0,53 20.09. 23:59 - - - - ..  0,42
2023/11 23.5 CALL 0,24 18.09. 23:59 - - - - ..  0,24
2023/11 24 CALL 0,22 15.09. 23:59 - - - - ..  -
2023/11 24.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 25 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 25.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 26 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 26.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 27 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 27.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/11 28 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 3.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 3.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 4 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 4.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 5.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 6 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 6.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 6.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 7.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 7.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 8 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 9 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 10 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 11 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 12 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 13 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 14 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 15 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 16 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 17 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 17.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 17.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 17.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 18 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 18.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 18.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 18.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 18.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 19 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 19.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 19.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 19.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 19.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 20 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 20.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 21 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 21.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 22 CALL 1,08 31.08. 23:59 - - - - ..  0,92
2023/12 22.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 23 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 23.5 CALL 0,51 20.09. 23:59 - - - - ..  -
2023/12 24 CALL 0,29 21.09. 23:59 - - - - ..  0,35
2023/12 24.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 25 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 25.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 26 CALL 0,04 25.09. 23:59 - - - - ..  -
2023/12 26.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 27 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 27.5 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 28 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 30 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 32 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 34 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 36 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 38 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 40 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 42 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 44 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 46 CALL - ..  - - - - ..  -
2023/12 48 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 6.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 7.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 7.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 8 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 9 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 10 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 11 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 12 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 13 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 14 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 15 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 16 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 17 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 18 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 19 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 20 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 21 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 22 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 24 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 26 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 28 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 30 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 32 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 34 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 36 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 38 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 40 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 42 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 44 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/03 46 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 3.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 3.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 4 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 4.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 5.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 6.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 6.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 7.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 7.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 8 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 9 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 10 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 11 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 12 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 13 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 14 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 15 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 16 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 17 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 18 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 19 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 20 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 22 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 24 CALL 0,94 18.09. 23:59 - - - - ..  1,00
2024/06 26 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 28 CALL 0,09 04.09. 23:59 - - - - ..  0,15
2024/06 30 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 32 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 34 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 36 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 38 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 40 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 42 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 44 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 48 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/06 52 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 6.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 7.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 7.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 8 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 9 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 10 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 11 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 12 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 13 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 14 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 15 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 16 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 17 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 18 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 19 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 20 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 22 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 24 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 26 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 28 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 30 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 32 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 34 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 36 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 38 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 40 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/09 42 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 3.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 4 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 4.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 5.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 6.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 7.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 8 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 10 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 12 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 14 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 16 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 18 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 20 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 24 CALL 1,20 20.09. 23:59 - - - - ..  1,34
2024/12 28 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 32 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 36 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 40 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 44 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 48 CALL - ..  - - - - ..  -
2024/12 52 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 3.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 4 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 4.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 5.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 6.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 7.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 8 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 10 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 12 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 14 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 16 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 18 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 20 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 24 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 28 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 32 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 36 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 40 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 44 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/06 48 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 4 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 4.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 5.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 6.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 7.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 8 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 10 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 12 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 14 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 16 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 18 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 20 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 24 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 28 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 32 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 36 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 40 CALL - ..  - - - - ..  -
2025/12 44 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 4.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 5.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 6.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 7.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 8 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 10 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 12 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 14 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 16 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 18 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 20 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 24 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 28 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 32 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 36 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/06 40 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 4 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 4.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 5.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 6.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 7.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 8 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 10 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 12 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 14 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 16 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 18 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 20 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 24 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 28 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 32 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 36 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 40 CALL - ..  - - - - ..  -
2026/12 44 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 4.8 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 5.6 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 6.4 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 7.2 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 8 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 10 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 12 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 14 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 16 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 18 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 20 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 24 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 28 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 32 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 36 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 40 CALL - ..  - - - - ..  -
2027/12 44 CALL - ..  - - - - ..  -

Der Leitfaden für Ihr Vermögen

Absolut einzigartig!

So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 200.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.